نقش هنجارهای وظیفه گرایانه کانت و استراتژی‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان،

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مربی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور همدان

3 دکتری مدیریت، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

10.22108/jas.2020.119477.1799

چکیده

رفتارهای غیراخلاقی منجر به شکست اخلاقی سازمان می‌شود به‌طوری‌که شرایط آشفته‌ای را برای سازمان به بار می‌آورد به‌خصوص در سازمان‌های آموزشی که رسالت مهمی در تربیت نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی دارند و مولدی برای اقتصاد و تغییرات اجتماعی است. دانشگاه‌ها هم قطب اندیشه‌های سیاسی و هم محیطی برای آموزش و یادگیری اما زمانی می‌تواند به اهداف و رسالت‌های خود برسد که دارای کارکنانی وظیفه گرا با رفتارهای مناسب باشد و درک درستی از اخلاق و سیاست‌های اخلاقی داشته باشند بر اساس این امر، پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش هنجارهای وظیفه گرایانه کانت و استراتژی‌های اخلاقی در کاهش رفتارهای سیاسی منفی با نقش میانجی ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق انجام گرفت. روش از لحاظ هدف کاربردی و ازگردآوری داده‌های پژوهش توصیفی –همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه پیام نور شهر همدان است. حجم نمونه بر اساس روش طبقه‌ای نسبی و جدول کرجسی و مورگان 98 نفر انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه وظیفه گرانه اخلاقی کانت، استراتژی-های اخلاقی، رفتارهای سیاسی منفی، ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق می‌باشد. روایی پرسشنامه مورد تأیید صاحب‌نظران مدیریت قرار گرفت. پایایی ابزارها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0، 84/0، 89/0 و 88/0 محاسبه شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد اخلاق کانت بر کاهش رفتارهای منفی سیاسی 22/0، استراتژی اخلاقی بر کاهش رفتارهای منفی سیاسی 25/0، ادراکات سیاسی کارکنان بر رفتارهای منفی سیاسی 25/0، اخلاق کانت بر ادراکات سیاسی و استراتژی اخلاقی بر ادراکات سیاسی کارکنان از اخلاق 45/0 اثر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Kant's task norms and ethical strategies in reducing negative political behaviors by mediating the role of employees' political perceptions of ethics

نویسندگان [English]

  • liela nemati 1
  • ali safaee shakib 2
  • babak abdolmaleki 3
1 MSc in Educational Management, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Hamedan Bu Ali Sina University
2 , Master of Public Administration, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Payame Noor University hamedan
3 Ph.D. in Management, Department of Management, Faculty of Management, Tehran of University
چکیده [English]

Immoral behavior leads to moral failure is organized so that Shfth‌Ay conditions for organizations, especially educational institutions, which brings a great role in training human resources and knowledge as a social Srmayh‌Hay and productive for economic and social change. Universities are both a centerpiece of political thought and an environment for teaching and learning, but can only achieve their goals and mission when they are staffed with ethical and ethical behaviors and have a good understanding of ethics and ethical policies. The purpose of this study was to investigate the role of Kant's task norms and ethical strategies in reducing negative political behaviors by mediating the role of employees' political perceptions of ethics. The method is applied in terms of purpose and descriptive-correlative in terms of implementation. Statistical population includes all staff of Payam Noor University of Hamadan Sample size was 98 persons based on Krejcie and Morgan table. Research tools include Kant's ethical duty-researcher-made questionnaire, ethical strategies, negative political behaviors, and employees' political perceptions of ethics. The validity of the questionnaire was confirmed by management experts. Cronbach's alpha reliability was calculated 0.89, 0.84, 0.89 and 0.88, respectively. Descriptive and inferential statistics were used for data analysis. The results showed that Kant's ethics on reducing political negative behaviors 0.22, ethical strategy on reducing political negative behaviors 0.25, employees 'political perceptions of ethical on negative political behaviors 0.25, Kant's ethics on employees' political perceptions of ethics and ethical strategy on Employees 'political perceptions of ethics have a 0.45 effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kant's Ethical Perspective
  • Ethical Strategy
  • Political Perceptions
  • Negative Political Behavior