پیامدهای تورم در زندگی روزمره جوانان طبقه پایین

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه یزد، یزد، ایران

10.22108/jas.2020.118863.1771

چکیده

تورم، یک پدیده ساختاری و اقتصادی است که پیامدهای مهمی در سطح کنش و اجتماع دارد. این پدیده جنبه های مختلف ذهنی و ارتباطی در زندگی روزمره کنشگران را تحت تاثیر قرار می دهد و از همین رو کنشگران اجتماعی تجربه و سازوکارهای مواجهه معینی با آن دارند. هدف ما در این مطالعه کیفی، توضیح معنا و تفسیر جوانان طبقه پایین از زندگی روزمره در شرایط تورم اقتصادی است. رویکرد پژوهش کیفی و روش انجام آن روش تحقیق کیفی بنیانی است. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی و با حداکثر تنوع انتخاب شد. روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که با 30 نفر مصاحبه شد. داده ها با تکنیک کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت 7 مقوله اصلی ساخته شد. تجربه و تفسیر جوانان در قالب این مقولات قابل توصیف است: بحران انگیزه، بزرگسالی زودرس، عطش پول، غلتیدن در ابهام و روزمرگی، عادی پنداری، قناعت پیشگی و ناهنجاری تعاملی. در پایان مقوله ها و ربط آنها به بحث گذاشته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inflation Consequences in Everyday Life of Low Class Youth

نویسندگان [English]

  • Hossein Afrasiabi
  • Maryam Baharluoei
Department of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Inflation is a structural and economic phenomena that had considerable outcomes at social and action level. This phenomena can be affect persons interactions and subjectivity in everyday life and accordingly, had particular experience and strategies for dealing with. Our aim in this qualitative study, was to explicate meaning and interpretations of inflation by low class youth. The research carried out by basic (generic) qualitative research method. Participants included 30 youth (18-29 years old) that selected by purposeful sampling method and interviewed. Interviews manuscripts analyzed in theoretical coding and 7 main categories constructed. Youth’s experience and interpretation of inflation described in 7 categories included: motivation crisis, early adulthood, thirst for money, ambiguity and from day to day living, accustomed, to be contented and interactional anomie. Finally, categories and the relations discussed. Youth’s experience and interpretation of inflation described in 7 categories included: motivation crisis, early adulthood, thirst for money, ambiguity and from day to day living, accustomed, to be contented and interactional anomie. Finally, categories and the relations discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Expensiveness
  • Economic pressure
  • Poverty
  • Sociology of inflation