آموزش عالی و توسعه اقتصادی: مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب جهان

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران

10.22108/jas.2020.118685.1766

چکیده

تاثیر آموزش عالی بر توسعه موضوعی غیرقابل انکار است، اما به‌نظر صرف افزایش لجام گسیخته و بدون برنامه موسسات آموزش عالی و تعداد دانشجویان زمینه ساز دستیابی به توسعه نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شاخص های کمی (کمیت آموزش کمی) و کیفی (کارایی و برابری) آموزش عالی با توسعه اقتصادی در میان 78 کشور منتخب جهان بود. پشتوانه نظری این پژوهش متکی بر نظریه های سرمایه انسانی، توسعه انسانی و رویکردهای مرتبط با بازده سرمایه گذاری در آموزش است. به لحاظ روش شناسی این پژوهش با اتکا به پارادایم اثباتی و با استفاده از تحلیل ثانویه داده های طولی بین سال‌های 2010-2016 صورت گرفت. نتایج نشان داد گسترش آموزش عالی یکی از شروط لازم برای دستیابی به توسعه اقتصادی است نه شرط کافی. همچنین، شاخص های کمی آموزش عالی در ترکیب متوازن با شاخص های کیفی نظیر کارایی و برابری می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی گردد. نهایتاً در دوره پساتوده ای برای تبیین توسعه اقتصادی، توجه به شاخص های کیفی آموزش عالی، بستر و محیط گسترده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره که دو نهاد آموزش و اقتصاد در آن فعالیت می کنند، و همچنین ترکیب پیچیده ای از سایر عوامل ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Higher Education and Economic Development: Comparative Study of Selected Countries of the world

نویسندگان [English]

  • Reza Hemmati 1
  • Vahid Ghasemi 2
  • Ebrahim Mansourinezhad 3
1 University of Isfahan, Iran
2 University of Isfahan, Iran
3 University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The impact of higher education on the development is undeniable, but it does not seem an unbridled and unplanned increase in the number of higher education institutions and undergraduate students pave the way to the development. The purpose of the present study was to investigate the relationship between quantitative and qualitative characteristics of the higher education with economic development among 78 countries of the world. The theoretical background of research relies on theories of human capital, human development, and approaches related to return on investment in education. Methodologically, this research was conducted in a positivist paradigm and using secondary analysis of longitudinal data between 2010-2016. The results showed that the expansion of higher education is one of the necessary conditions for achieving development, not a sufficient condition. In addition, expanding access to higher education in a balanced combination of efficiency and equlity can pave the way for economic development. Finally, it is necessary to consider the qualitative parameters of higher education, the context and the broad political, social, and cultural environment in which these two institutions (education and economics) operate, as well as the complex combination of other variables to explain economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative expansion of higher education
  • efficiency of higher education
  • equality of higher education
  • economic development