مطالعه کیفی برساخت هویت بدنی نوجوانان (دختران دبیرستانی شهرستان بروجرد)

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران- دانشگاه مازندران

2 دانشیار جامعه شناسی- گروه علوم اجتماعی- دانشگاه مازندران

10.22108/jas.2020.120923.1852

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی کیفی برساخت هویت بدنی دختران نوجوان تحت تأثیر تصویر بدنی، تجربیات و رویدادهای بدنی آنها در شهر بروجرد می-پردازد. داده‌های این مطالعه از طریق مصاحبه‌ی نیمه‌ساخت‌یافته گردآوری و از روش نظریه‌ی مبنایی برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است. به کمک روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند با 30 نفر از دختران دبیرستانی مصاحبه شد و در نهایت داده‌های گردآوری شده در قالب 9 مقوله‌ی محوری و یک مقوله‌ی هسته، کدگذاری و تحلیل شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که کلیشه‌های جنسیتی، مقایسه بدن خود با دیگران به منزله‌ی شرایط علی، بلوغ به منزله شرایط زمینه‌ای و اینترنت به مثابه رسانه بدن ایده‌آل (لاغری) به منزله‌ی شرایط مداخله‌گر عمل می‌کنند. همچنین دختران نوجوان در مواجهه با تصویر منفی از بدن خود استراتژی‌های خاصی را اتخاذ می‌کنند. این استراتژی‌ها را می‌توان در قالب وارسی (پایش) بدن و دست زدن به الگوهای نامنظم غذایی، دسته‌بندی کرد. براساس مطالعه‌ی حاضر، اضطراب جسمانی، شرمساری و ازخوبیگانگی جنسیتی از آثار و پیامدهای تصویر بدنی منفی دختران نوجوان از خود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of adolescents' physical identity (Boroujerd high school girls)

نویسندگان [English]

  • sara khazaie 1
  • mohammadesmaei riahi 2
1 PhD student in sociology of social problem of Iran-University of Mazandaran
2 Associate Professor of sociology- Department of Social Sciences- University of Mazandaran
چکیده [English]

The present study is a qualitative study of the body identity of adolescent girls under the influence of their body image, experiences and physical events in Boroujerd. Data from this study were collected through semi-structured interviews and the grounded theory method was used to analyze the data. With the help of theoretical and purposeful sampling method, 30 high school girls were interviewed and finally the collected data were coded and analyzed in the form of 9 core categories and one core category. The results indicate that gender stereotypes, comparing one's body with others as causal conditions, Maturity as a context and the Internet as the medium of ideal body (slimming) act as interfering conditions. Also, teenage girls adopt certain strategies in the face of a negative image of their body. These strategies can be categorized in the form of body surveillance (monitoring) and tackling irregular eating patterns. According to the present study, physical anxiety, embarrassment and sexual alienation are the effects and consequences of negative body image of adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Adolescent girls
  • Grounded Theory
  • Body identity
  • Gender alienation