تحلیل مشارکت اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه؛ با تأکید بر انتظارات جامعه محلی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22108/jas.2020.121141.1858

چکیده

مشارکت اجتماعی دانشگاه، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. برای این منظور از دیدگاه روش‌شناسی از راهبرد داده بنیاد استفاده شد. قلمرو مطالعه استان سمنان و دانشگاه سمنان می‌باشد. نمونه آماری شامل دو گروه ذی‌نفعان داخلی و خارجی دانشگاه در نظر گرفته شد. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و حجم نمونه بر اساس شیوه نوظهور 29 نفر تعیین گردید. تحلیل داده‌ها، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. مدل پارادایمی حاکی از آن است که مشارکت اجتماعی دانشگاه تحت تأثیر عواملی از قبیل نظارت و ارزیابی، برنامه درسی، ذی‌نفعان دانشگاهی، آموزشی، پژوهشی، ارتباطی و مالی دانشگاه ایجادشده و بدون وجود و کارکرد درست آن‌ها مشارکت اجتماعی دانشگاه ممکن نمی‌باشد. در این میان راهبردهایی از دیدگاه مطلعین کلیدی و با عنایت به تجربیات و ادراک آنان از وضعیت مشارکت اجتماعی دانشگاهی به دست آمد که می‌توان به راهبرد استقلال، مشارکت، تعامل، ذی‌نفعان، منابع انسانی، تعهد، آموزش، پژوهش، برنامه‌ریزی، زیست- اجتماعی و اقتصاد دانشگاه اشاره کرد. ولی جهت اجرای این راهبردها نباید از نقش محیطی دانشگاه از قبیل محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی، آموزشی، تعاملی، تکنولوژیکی، فیزیکی و کالبدی و همچنین از نقش عوامل زمینه‌ای از قبیل ساختار سازمانی، کارایی و صلاحیت ذی‌نفعان، منابع انسانی، زیرساخت‌های علمی و پژوهشی، جو دانشگاه، اهداف و رسالت‌های دانشگاه، فرآیند دانشگاه، فرهنگی و اقتصادی دانشگاه غافل شد. درنهایت باوجوداین کنش‌ها و واکنش‌ها و با دستیا‌بی به مشارکت اجتماعی دانشگاه باید شاهد پیامدهایی در سطح اجتماعی، دانشگاهی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و ارتباطی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis of the social participation of universities in the community, with an emphasis on local Society expectations

نویسندگان [English]

  • aliakbar dolati 1
  • ali siadat 2
  • aliakbar aminbeidokhti 3
  • mohammadreza neyestani 4
1 Ph.D. Student in Higher Education Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor of Educational Management, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Semnan, Semnan, Iran
4 Assistant Professor of Educational Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

university social participation was the main purpose of the present study. For this purpose, the methodology of the data base strategy was used. The study area is Semnan province and Semnan University. The statistical sample included two groups of internal and external stakeholders of the university. Purposeful sampling and sample size were determined based on the emergent method of 29 individuals. Data analysis was performed in three stages of open, axial and selective coding. The paradigmatic model suggests that university social participation is not affected by factors such as supervision and evaluation, curriculum, academic, educational, communication and financial aspects of the university created without their proper functioning and university social participation. Strategies have been developed from the perspective of key informants and taking into account their experiences and perceptions of the status of academic social participation that can be linked to the strategy of independence, participation, stakeholders, human resources, commitment, education, research, planning, living, Social and Economic University noted. But the implementation of these strategies should not include the environmental role of the university such as political, economic, social, cultural, legal, educational, interactive, technological, physical and physical environment as well as the role of contextual factors such as organizational structure, efficiency Stakeholders, human resources, scientific and research infrastructures, university atmosphere, goals and missions, university process, cultural and economic university were neglected. Finally, despite these actions and reactions, and with the achievement of university social participation, there must be consequences at the social, academic, cultural, educational, research, economic and communication levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Social Participation
  • Local society
  • Society expectations