تحلیل تطبیقی_فازی شرایط علی و بسترهای نهادی_اجتماعی رقابت پذیری در بین کشورهای نوظهور اقتصادی

نوع مقاله: مقاله علمی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

10.22108/jas.2020.119859.1818

چکیده

رقابت به عنوان یکی از اشکال تعامل اجتماعی که در مابین طیف تضاد-همکاری قرار دارد، زمانی می‌تواند تبدیل به یک کنش فایده‌مند و سازنده اجتماعی گردد که حایز خصلت همکارانه باشد. شکل‌گیری رقابت مفید، موثر و مبتنی بر همکاری در جامعه منوط به شرایط و زمینه‌های مساعد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی-تطبیقی عوامل و موانع رقابت‌پذیری اقتصادی در بین پنج کشور نوظهور اقتصادی جنوب شرق آسیا و پنج کشور منطقه غرب آسیا مورد مطالعه قرار گرفت. مطابق با یافته‌های تحقیق، ترکیب عطفی حاکمیت قانون و نبودِ ناامنی علت لازم و نه کافی رقابت‌پذیری است که در ترکیب با اعتماد اجتماعی و شفافیت یا در ترکیب با فقدان نابرابری می‌تواند سبب وقوع نتیجه شود. میزان شاخص سازگاری و پوشش کل برای این ترکیب عطفی برابر با 0.98 و 0.60 است. همچنین مبتنی بر راه‌حل صرفه‌جویانه، فقدان حاکمیت قانون شرط لازم و کافی عدم تحقق رقابت‌پذیری در کشورهای ناموفق بوده است. مقادیر شاخص سازگاری و پوشش این شرط به ترتیب برابر با 0.83 و 0.92 بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fuzzy-Comparative Analysis of Causal Conditions and institutional contexts of Competitiveness among emerging economies

نویسنده [English]

  • Mahdi Malmir
Assistant professor Department of Social Sciences Faculty of Letters and Human Sciences Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Competition, as one of the forms of social interaction that lies within the spectrum of conflict-cooperation, can once become a social constructive action that is a cooperative character. The formation of effective and cooperative competition in society depends on favorable economic, political, cultural, social and legal conditions. In this paper, by Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis(fs/QCA), the factors and obstacles of economic Competitiveness between five emerging economic countries in Southeast Asia and five countries in the West Asian region were studied. According to the research findings, the combination of the rule of law and the lack of insecurity is a necessary and not sufficient cause of competitiveness that can result in a combination of social trust and transparency or in combination with a lack of inequality. The overall consistency and coverage index for this combination is 0.98 and 0.60. Also, based on the parsimonious solution, the lack of rule of law has been a necessary and sufficient condition for the absence of competitiveness in failed countries. The values of the consistency and coverage index of this condition were 0.83 and 0.92.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness
  • Equality of Opportunity
  • Secure Space
  • Transparency of Information
  • Rule of Law