نویسنده = کارگر، سعید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-210

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی