نویسنده = احمدی، سیروس
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 169-182

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


3. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-210

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی


4. تحلیل جامعه ‏شناختی رابطه نگرش به دوچرخه و میزان استفاده از آن در سفرهای کوتاه درون شهری

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 123-136

سیروس احمدی؛ علی حیدری؛ اصغر میرفردی؛ زهرا مردانی


5. بررسی رابطه مسؤولیت­ پذیری و گرایش به صرفه­ جویی در مصرف آب

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 185-200

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ قاسم زارعی