نویسنده = زاهد زاهدانی، سید سعید
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-184

سید اسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی