نویسنده = عابدی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه چندگانه رفتار شهروندی سازمانی با رضایت از زندگی کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 103-118

ستاره موسوی؛ محمدرضا عابدی؛ علی سیادت؛ سمیرا مرادزاده