نویسنده = حسین زاده، علی حسین
تعداد مقالات: 6
2. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

دوره 24، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-16

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی


3. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 167-184

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده


4. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-96

سید عبدالحسین نبوی؛ علی حسین حسین زاده؛ سیده هاجر حسینی


5. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 97-110

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده


6. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-23

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی