نویسنده = شریف، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. الزام‌ها و پیامدهای اجتماعی برنامه‌درسی پاسخگو در آموزش‌عالی مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی اصفهان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 57-76

محمد رضا نیلی؛ احمدرضا نصر؛ مصطفی شریف؛ محمود مهرمحمدی