نویسنده = سمیعی اصفهانی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 169-182

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی