نویسنده = شهرام نیا، امیرمسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطۀ میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی در شهر اصفهان

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 147-162

10.22108/jas.2017.21433

نجات محمدی فر؛ امیرمسعود شهرام نیا؛ حسین مسعودنیا؛ عباس حاتمی