نویسنده = آقاباباپور دهکردی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه هویت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 139-162

طاهره آقاباباپور دهکردی؛ طاهره آقاباباپور دهکردی؛ علی نصر اصفهانی