نویسنده = سیادت، سید علی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 99-114

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی


3. جامعه پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارکنان در محیطهای کاری

دوره 21، شماره 1، بهار 1389، صفحه 159-176

سید علی سیادت؛ محسن گل پرور؛ محمدعلی نادی