نویسنده = الهی دوست، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-41

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی