نویسنده = احمدی، سیروس
تعداد مقالات: 7
2. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری


3. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 169-182

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی


4. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-210

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی


6. بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 21-40

سیروس احمدی


7. تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 23-36

سیروس احمدی