نویسنده = سبکتکین ریزی، قربانعلی
تعداد مقالات: 1
1. رضایتمندی و مشارکت سیاسی- اجتماعی مطالعه موردی: شهروندان شهر کرج

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

10.22108/jas.2016.20498

قربانعلی سبکتکین ریزی؛ مجید روهنده؛ سید محمد سباطیان؛ احمد جعفری