نویسنده = عبداللهیان، حمید
تعداد مقالات: 1
1. تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 119-138

مهین شیخ انصاری؛ مهین شیخ انصاری؛ حمید عبداللهیان