نویسنده = پارسامهر، مهربان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-122

10.22108/jas.2018.104379.1117

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


2. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 207-229

اسلام حیدری؛ مهربان پارسامهر؛ مهربان پارسامهر


3. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-108

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند