نویسنده = کریم زاده رضاییه، سارا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

10.22108/jas.2017.21250

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه