نویسنده = عبدشریفی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. انسجام، آمادگی برای تغییر، سازمان، بانک.

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 61-78

10.22108/jas.2017.21166

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی