نویسنده = خلیلی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 147-168

10.22108/jas.2016.20505

ابوالقاسم شهریاری؛ محسن خلیلی؛ حسین اکبری