نویسنده = شاهنوشی، مجتبی
تعداد مقالات: 2
2. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 39-56

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی