نویسنده = ربانی، علی
تعداد مقالات: 2
1. نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 43-60

10.22108/jas.2016.20490

راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی


2. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-94

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی