نویسنده = احمدی، علی یار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نگرش زنان به ارزش فرزندان (مورد مطالعه: زنان 49-15 سالۀ شهر شیراز)

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-78

10.22108/jas.2017.21438

فاطمه هاشمی نیا؛ ماهرخ رجبی؛ علی یار احمدی