نویسنده = قانع عزآبادی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. پدیدۀ داغ ننگ چاقی در زنان 44-15ساله در شهر یزد

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 41-60

10.22108/jas.2017.21439

فرزانه قانع عزآبادی؛ وحید قاسمی