نویسنده = سجادیان، ایلناز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 101-118

محمد باقر کجباف؛ ایلناز سجادیان؛ ابوالقاسم نوری