نویسنده = رجایی پور، سعید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-72

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان


2. بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 175-188

علی یزدخواستی؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی