نویسنده = جمشیدیان، زنده یاد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کاربست مؤلفه های سازمان یاددهنده در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-85

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 57-72

حسین زارع؛ سعید رجایی پور؛ حسین مولوی؛ زنده یاد مهدی جمشیدیان