نویسنده = براتیان، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آمـوزان مقطـع متوسطه شهرستان ایذه

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 83-100

سید عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ علی براتیان