نویسنده = خلیفه، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان مشارکت ‌اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل مؤثر بر آن در سال 1387

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 51-80

محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمدرضا خلیفه