نویسنده = دیوبند، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

دوره 23، شماره 2، بهار 1391، صفحه 89-108

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند