نویسنده = حیدری، اسلام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 207-229

اسلام حیدری؛ مهربان پارسامهر؛ مهربان پارسامهر