نویسنده = قیصریه نجف آبادی، فرشته
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر هویت جنسیتی در رضایت شغلی کارفرمایان

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 59-70

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ وحید قاسمی


2. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-41

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی