نویسنده = غفاری نسب، اسنفدیار
تعداد مقالات: 1
1. نقش معیارهای اخلاقی در جامعه ‏شناسی کاربردی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-102

محمد تقی ایمان؛ اسنفدیار غفاری نسب