نویسنده = سعیدی، محمد‌مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات سیاسی- اجتماعی دیدگاه‌ها و مواضع عالمان دین با تأکید بر دوره‌ تاریخی جنبش مشروطه (1285ش/1906م) و جنبش ملّی (1331ش/1952م)

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 121-140

علی یوسفی؛ محسن نوغانی؛ محسن نوغانی؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محمد‌مسعود سعیدی