نویسنده = پنجه پور، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش هویت دینی بر حفظ میراث فرهنگی در بین جوانان شهر اصفهان

دوره 26، شماره 3، بهار 1394، صفحه 173-194

نسرین پنجه پور؛ ثریا معمار؛ حسن شیخ؛ ثریا معمار