نویسنده = اکبر زاده، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 67-88

فاطمه اکبر زاده؛ حمید دهقانی؛ غلامرضا خوشفر؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی