نویسنده = انتظاری، علی
تعداد مقالات: 1
1. مشارکت اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی: شهرستان آمل)

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-86

10.22108/jas.2017.102093.1065

عهدیه اسدپور؛ علی انتظاری؛ کاظم احمدی اهنک