نویسنده = الهی دوست، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-38

10.22108/jas.2018.104028.1100

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی