نویسنده = قاسمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-122

10.22108/jas.2018.104379.1117

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی