نویسنده = فروتن، یعقوب
تعداد مقالات: 3
1. کلیشه های جنسیتی در ایران بر پایه رویکرد اجتماعی و جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1398

10.22108/jas.2020.117540.1712

یعقوب فروتن