نویسنده = حسینی شیروانی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ جنسیت، وضعیت تأهل و شیوۀ اعمال قدرت در خانواده با دین‌داری دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-46

10.22108/jas.2018.108019.1238

سید مهدی متولیان؛ سید مهدی حسینی شیروانی؛ زهرا نوری