موضوعات = مسائل زنان
تعداد مقالات: 11
1. واکاوی تجارب زیستۀ زنان شاغل اصفهانی از شیردهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-38

10.22108/jas.2018.104028.1100

سعیده یراقی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی


3. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 99-122

10.22108/jas.2018.104379.1117

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی


6. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-168

10.22108/jas.2017.75232.0

زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز


9. تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 23-36

سیروس احمدی


10. تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 71-82

فتانه نقوی؛ بهجت یزدخواستی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ بهجت یزدخواستی؛ فاطمه سمیعی


11. بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل در آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شهرکرد

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 83-104

مسعود جعفری نژاد؛ صمد کلانتری؛ مژگان نورمحمدیان