موضوعات = توسعه و توسعه نیافتگی
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل تطبیقی زیست پذیری فرهنگی کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: تهران، اصفهان و مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

10.22108/jas.2019.114391.1586

شیده یوسف طالشی؛ هما موذن جمشیدی؛ نعمت اله اکبری


7. سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 177-194

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری


9. بررسی موانع فرهنگی – اجتماعی توسعه با تاکید بر خاص گرایی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 135-157

رسول ربانی؛ نصراله پورافکاری؛ محمود کتابی؛ محمود رئوفی


11. بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 147-170

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی