موضوعات = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی‌گری عزت‌نفس سازمانی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-58

10.22108/jas.2018.101197.1026

بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعه ای؛ فرشید اشرفی سلیم کندی؛ زین العابدین درویشی


2. رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 213-222

حامد سیف پناهی؛ سید محمد موسوی جد؛ خلیل زندی؛ آرمان راستاد


4. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری


5. بررسی میزان مشارکت اقتصادی ـ اجتماعی در تعاونی‌های مسکن مهر و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد در سال 89-1388

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-152

محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی؛ بی بی فاطمه کیش بافان


9. بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 41-70

علیرضا محسنی تبریزی؛ سعید معیدفر؛ فاطمه گلابی


10. اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 83-106

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی


11. بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی در سازمانهای خدماتی استان اصفهان (با رویکرد آموزه‌های مدیریت در آثار سعدی)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 107-134

علی نصراصفهانی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ علی شائمی برزکی؛ حسین آقاحسینی


13. اعتماد اجتماعی در شهر یزد: تحلیلی از سطوح و عوامل

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 57-78

سید علیرضا افشانی؛ عباس عسکری ندوشن؛ سمیه فاضل نجف آبادی؛ محمد حیدری


16. بررسی عوامل مؤثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه‌ی شهری شهر ایلام

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 97-110

کریم رضا دوست؛ علی حسین حسین زاده؛ حمید عابدزاده


17. اعتماد اجتماعی و تعیین کننده های آن: رهیافت نهاد محور یا رهیافت جامعه محور؟

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 189-215

محمد کریم منصوریان؛ حسین قدرتی