موضوعات = نابرابری های اجتماعی
تعداد مقالات: 4
3. توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن

دوره 20، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 39-56

مجتبی شاهنوشی؛ نرگس رضایی


4. تبیین رابطه انطباق سازما نها برای فرصت های برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگه داری فقر، اخلاق

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 133-154

فاطمه رحیمی؛ حمیدرضا عریضی؛ زهره موسوی؛ صمد کلانتری؛ مختار ملک پور