موضوعات = هویت
تعداد مقالات: 12
4. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 171-188

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد


5. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 153-177

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی


6. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-20

جعفر هزار جریبی؛ سعید لهراسبی


7. رابطه احساس محرومیت نسبی با گرایش به هوّیت ملی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان)

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 67-94

علی ربانی؛ رسول ربانی؛ محمدرضا حسنی


9. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی


10. بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 1-23

علی حسین حسین زاده؛ فرهنگ ارشاد؛ امین نیازی


11. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 155-174

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی


12. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 45-70

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب